K
R
T
J
W
P
M
N
S
L
H
C
F
OTHER
D
O
B
A
Y
Q
E
I
X
U
G
Z
V